follow us

Facebook
Google+
Pinterest

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Căn duyên tiền định tuổi Nhâm Tý

Trước định mệnh của cuộc đời mình, lấy được vợ được chồng cuộc sống hạnh phúc bền lâu,  xem boi là cách lựa chọn của rất nhiều người trước quyết định
Tuổi: NHÂM TÝ Đại Kỵ Hiệp Hôn
Xem tử vi năm 2015 trai tuổi Nhâm Tý. Trai tuổi Nhâm Tý đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tý. 
1.  Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Nhâm Tý 
  Chồng vợ đồng một tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
2.  Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Ất Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
3.  Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Mậu Ngọ 

  Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
4.  Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Giáp Tý 
  Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
5.   Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Đinh Mẹo 
  Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Tuyệt Mạng)
6.  Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Canh Ngọ 
  Chồng lớn hơn 18 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)
7.  Chồng tuổi Nhâm Tý vợ tuổi Bính Ngọ 
 Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi
  ở đời với nhau phạm  (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36,40 tuổi. Xem tu vi tron doi để hiểu rõ thông tin chi tết của trai tuổi Nhâm Tý.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm  20, 22, 26, 32, 34, 38, 44 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi
bạn rồi mà gặp những năm nói  trên  thì hay  sanh  việc buồn  và  xung  khắc hoặc  chịu
đựng cảnh xa vắng.
Tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  1,  tháng  7  trong  đời  sanh  hay xảy  việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này  trai hay gái  khi  có  đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng  Mẹo mới
nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý 
Trai tuổi Canh Tuất sanh tháng 1, 7, 3, 12, 6, 11 và tháng 8 như sanh nhằm mấy
tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1, 7, 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này
có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: NHÂM TÝ 
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng) 

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ SỬU 
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt, lo tính đều thuận ý, hào tài  phát đạt, hào con
trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo
giữ tiền tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt đặng hưởng cảnh ấm êm.  

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Tam Vinh Hiển, lo tính có quí nhơn giúp đở, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài  ấm no
hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh  người vợ  ít  đặng  vui vẻ,  hay  lo  tính,  hay  giao  thiệp,  tình bạn,  tánh  thông
minh, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn kiên cố  đặng cảnh ấm no
trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

 Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH THÌN 
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý, vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, ăn nói
việc chi cũng dễ, hào tài  tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhi ều,  tánh sáng, hay bôn ba,  lo  tính,  trong mình có
tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận ở với nhau cần năng làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ 

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình , gặp số
Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn thông suốt, lo tính việc chi đều thuận ý, hào tài  phát đạt,
hào con trung bình, vật dụng trong nhà đầy đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn
tuổi, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống đồng m ột lòng làm ăn mới đặng nên
sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc
ấm êm.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ MÙI 
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình , gặp số
Tứ Đạt Đạo việc làm ăn thủ thường, vợ chồng  lo tính việc chi đều khác ý, hào tài  ấm
no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn n óii việc chi cũng dễ,
ở với nhau ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên nhẫn làm
ăn đặng ấm no.
Kết  luận: Cảnh vợ  chồng  này  ở với  nhau  đặng  trung  bình,  khá  thương lẫn  và
nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt , gặp số
Tam Vinh Hiển có chút  ít quyền chức  làm ăn  t ốt, c ầu  lo vi ệc chi  th ư ờngg c ó quí
nhơn giúp đở, hào tài  trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho  l ắm, bản thân c ó tiểu bệnh t ật,
tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau danh giá đặng tốt, hào tài  bình thường.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN DẬU 
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt  ,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ  chồng  làm  ăn  không  đặng  phát  đạt  cho lắm, sự sống  kém
hẹp, hào tài  đủ dùng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp.
Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay  hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh tật,
ý tình vợ chồng  hòa hạp, chung sống với nhau cần năng chung lo ngày hậu sẽ  đặng
ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần lo sẽ đặng ấm
no.

ĐOÁN PHỤ THÊM 

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi NHÂM TUẤT 
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài
cũng hay hao phá  tài, ở với nhau vợ chồng  ít  hòa hạp, nên   kiên cố  đồng  lo  làm ăn
đặng .

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi QUÍ HỢI 
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài,
ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thịnh vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh
tình chồng vợ lời tiếng ít  hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi BÍNH DẦN 
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa thuận nên kiên cố  làm ăn đặng.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN 
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ can đ ảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ TỴ 
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm  ăn đặng  trung bình, hào  tài tương vượng, hào con
thiểu số.
Tánh người vợ t ánh hi ền, thông minh v à kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân hay có
tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi TÂN HỢI 
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính đặng thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ỵ, hào tài 
phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình
chồng vợ cũng đặng   hòa hạp, chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng
nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi CANH TUẤT 
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý,  lo  tính  thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào  tài   tương vượng, hào
con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình
chồng vợ hòa thuận ở với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng lập nên. 
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi KỶ DẬU 
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, 
gặp số Nhì Bần Tiện buổi đầu phải chịu cảnh thiếu nghèo, đến sau làm ăn mới tốt, hào
tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài
ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng có phần  hòa hạp, chung sống với nhau cần năng làm ăn
ngày hậu ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt, đến  sau cũng
đặng lập nên.

ĐOÁN PHỤ THÊM  
Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi MẬU THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh  người vợ  thông minh,  hay  giao  thiệp, ưa  kinh  sách, bản  thân  hay  có  tiểu
bệnh tật, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ĐINH MÙI 
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng  trung bình, hào  tài đủ dùng, hào con  trung
bình.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá
tài, tánh tình chồng vợ ít đặng  hòa hạp, ở với nhau nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi ẤT TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh
tình chồng vợ l ờii ti ếng ít  hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP THÌN 
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đa
số.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền, ở với nhau
vợ chồng  hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn đặng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét